Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

Witamy w serwisie internetowym www.arenazdrowia.pl należącym do ARENA ZDROWIA SP. Z O. O.

Niniejszy dokument Polityki Prywatności ma na celu wskazanie zasad według których są zbierane oraz przetwarzane Państwa dane osobowe. Znajdą Państwo w nim informacje jakie dane osobowe są pozyskiwane, w jakim zakresie, kto jest ich Administratorem oraz do kogo mogą one trafić.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu przed skorzystaniem z usług Serwisu i podaniem danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest ARENA ZDROWIA SP. Z O. O. nr KRS: 0000338447,
NIP: 7010204044, REGON: 142035184, z siedzibą mieszczącą się przy ulicy Włodarzewskiej 69 A w Warszawie, 02-384.

Zanim przejdą Państwo do sedna tematu, warto aby zapoznali się Państwo z uproszczonymi definicjami kilku pojęć:

Administrator danych osobowych – w znaczeniu prawnym – podmiot decydujący o celach
i środkach przetwarzania danych osobowych, dokonujący ich zbierania i przetwarzania, odpowiedzialny za właściwy pod względem prawnym przebieg tych procesów.

Dane osobowe – wszelkie informacje dot. osoby fizycznej, pozwalające na jej identyfikację w sposób pośredni lub bezpośredni, chyba, że ustalenie jej tożsamości wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów, czasu bądź działań. W świetle niniejszego dokumentu są to
imię, nazwisko oraz adres mailowy.

Przetwarzanie danych osobowych – operacje na danych osobowych dokonywane
w poszanowaniu prawa, pozyskiwane w konkretnych celach określonych w niniejszym dokumencie. Rozumie się prze to w szczególności ich zbieranie, przechowywanie
i wykorzystywanie jedynie w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

Korzystający/ Państwo – osoby, które poprzez formularz zamieszczony na stronie www.arenazdrowia.pl lub w jakikolwiek inny sposób przewidziany przez funkcjonalność serwisu internetowego nawiązała kontakt z Administratorem i za swoją wyraźnie wyrażoną zgodą powierzyła mu przetwarzanie swoich danych osobowych.

Zgoda – wola osoby fizycznej wyrażona dobrowolnie w sposób jasny i konkretny, na zbieranie
i przetwarzanie Jej danych osobowych, która to zgoda może być cofnięta w każdym czasie,
a którą Administrator zobowiązuje się szanować poprzez zaprzestanie przetwarzania tych danych oraz ich usunięcie ze swojej bazy danych. Przysługuje Państwu także prawo do poprawiania swoich danych osobowych w każdym czasie.

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem mailowym rejestracja@arenazdrowia.pl oraz telefonicznie pod numerem +48228220034.

Dane osobowe, które są z bierane i przetwarzane:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail.

 

W wyniku korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, może on zbierać dane takie jak adres IP, domenę, dane identyfikujące przeglądarki, a także typ systemu operacyjnego.

Dane osobowe mogą być dobrowolnie dostarczane przez Państwa albo zbierane automatycznie podczas korzystania z funkcjonalności Serwisu. Zbieranie automatyczne przez narzędzia monitorowania takich jak m.in. pliki cookies służy do identyfikacji Użytkowników, a także zapamiętywania Ich preferencji w celu podnoszenia poziomu świadczonych przez Portal usług.

Wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych zależy wyłącznie od Państwa wolnej woli. Zgoda ta musi jednak spełniać wymagania prawne, w szczególności spełniać wymóg zgody konkretnie i jasno wyrażonej. Nie uznajemy za zgodę dorozumiane wyrażenie woli. Zgoda jest jednak niezbędna jeśli Szanowni Państwo chcecie korzystać z naszego serwisu i dostępu do wszystkich jego funkcjonalności.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z Polityką Prywatności lub Polityką Plików Cookies, prosimy abyście Państwo nie odwiedzali naszego serwisu, a także nie udostępniali nam żadnych swoich danych.

Korzystający z serwisu obowiązani są zapoznać się z Polityką prywatności oraz innymi dokumentami i przestrzegać zasad w nich wyrażonych. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian Polityki prywatności wynikających m.in. z potrzeby dostosowania jej treści do zmian legislacyjnych. Obowiązuje Państwa aktualne brzmienie Polityki prywatności.

Zmianie może ulec także sam serwis na co wpływ będzie miał m.in. rozwój technologii internetowej oraz naturalny rozwój świadczonych usług.

O wszelkich zmianach Administrator będzie informował w sposób widoczny i zrozumiały.

Zalecane jest otwieranie strony z niniejszym dokumentem zwracając szczególną uwagę na zachodzące zmiany. Każda taka modyfikacja będzie odpowiednio oznaczona i opatrzona datą na końcu dokumentu.

Jeśli jakaś zmiana nie będzie dla Państwa do zaakceptowania, mogą Państwo zaprzestać korzystania z oferowanych przez serwis funkcjonalności. Jeśli w żaden prawnie przyjęty sposób nie poinformują Państwo Administratora o cofnięciu swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, to aktualna w danym momencie Polityka prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich danych osobowych będących w posiadaniu Administratora.

Zasady i cel zbierania i przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe zbierane są poprzez wpisanie wymaganych danych w odpowiedni formularz dostępny na stronie, a także poprzez wykorzystywanie plików Cookies, którego ramy zostały określone w Polityce plików Cookies.

Czynności Administratora mają na celu umożliwienie lub ułatwienie świadczenia usług zamówionych przez Państwa, prowadzenie działań marketingowo – sprzedażowych, w tym dostosowania oferty do Państwa indywidualnych potrzeb, a także optymalizacji działań systemu, tworzenia statystyk oraz dbania o jakość administrowania systemem. Ruch na stronach należących do serwisu monitorowany jest w celach statystycznych.

Dostęp do zebranych przez Administratora danych osobowych będą miały wyłącznie osoby odpowiednio upoważnione i posiadające konieczną świadomość prawną dotyczącą w szczególności zasad obowiązujących osoby przetwarzające dane osobowe.

Miejscami gdzie mogą być przetwarzane dane osobowe są biuro Administratora Danych, a także inne miejsca, w których znajdują się związane z upoważnionym przetwarzaniem podmioty. W celu zyskania bardziej szczegółowych informacji w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Administratorem. Kontakt do Administratora znajduje się na początku oraz na końcu niniejszego dokumentu.

Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Administratora nie podlega sprzedaży i nie  przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem normalnych i koniecznych do wykonania umów czynności oraz wyjątków przewidzianych przez prawo.

Mają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, mogą je poprawiać, a także cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, wówczas szanując Państwa wolę, a także obowiązujące regulacje prawne Administrator zobowiązuje się do zaprzestania dokonywania przetwarzania Państwa danych osobowych, a także usunięcia ich z baz danych Administratora.

Dane osobowe przechowywane i przetwarzane są do momentu, gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy pomiędzy Państwem, a Administratorem Danych w tym do świadczenia żądanych usług, bądź przez czas określony i uzasadniony celami przetwarzania danych zgodnie z niniejszym dokumentem.

W każdym momencie mogą Państwo skierować do Administratora Danych żądanie zawieszenia przetwarzania lub usunięcia danych. Takie cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może spowodować utratę możliwości świadczenia usług przez serwis, do którego to świadczenia przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne.

Administrator oświadcza, że w trosce o bezpieczeństwo powierzanych mu danych osobowych, przestrzega obowiązujących wymogów prawnych oraz stosuje dostępne dla siebie technologie oraz sposoby na zapewnienie maksymalnej możliwej ochrony danych osobowych.

Administrator danych w celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa powierzonych mu danych opracował wewnętrzne procedury oraz zalecenia, których stosowanie ma zapobiec nieupoważnionemu odstępowi do tych danych. Powyższe wytyczne są na bieżąco aktualizowane, aby zapewnić zgodność z odpowiednimi obowiązującymi aktami prawnymi.

Szanowni Państwo, jeśli ma ją Państwo wiedzieć więcej, zapraszamy do kontaktuz nami –rejestracja@arenazdrowia.pl.

Natomiast jeśli są Państwo zainteresowani przepisami prawnymi traktującymi o aspektach zawartych w niniejszym dokumencie, to mogą Państwo zapoznać się z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.), Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2002 Nr 144 poz.1204), Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417), Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654) oraz ich aktami wykonawczymi.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close