Świadczenia NFZ w zakresie Autyzmu Dziecięcego i Zaburzeń Rozwoju

Od 1 lipca w Arenie Zdrowia Siedlce funkcjonuje Poradnia Autyzmu Dziecięcego oraz Całościowych Zaburzeń Rozwoju.

Świadczenia obejmują zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U. z 2013 r. poz. 1386):

1) poradę lekarską diagnostyczną – porada rozpoczynająca lub weryfikująca proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego świadczeniobiorcy, obejmująca:
a) zebranie wywiadu,
b) ocenę stanu psychicznego i somatycznego,
c) skierowanie na niezbędne badanie psychologiczne,
d) niezbędne badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne,
e) ustalenie rozpoznania i planu terapeutycznego.

2) poradę kompleksowo – konsultacyjną dla osób z autyzmem dziecięcym: wstępne i kontrolne, specjalistyczne świadczenie dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju (F84) , nieobjętych opieką w programie terapeutyczno-rehabilitacyjnym dla osób z autyzmem dziecięcym; poradą mogą być objęte również osoby powyżej 18 roku życia z tym rozpoznaniem; świadczenie jest udzielane przez przynajmniej dwie osoby z zespołu specjalistów i obejmuje czynności takie jak:
a) zebranie wywiadu,
b) badanie stanu psychicznego i somatycznego,
c) badanie psychologiczne (w razie potrzeby z zastosowaniem specjalistycznych testów),
d) instruktaż i psychoedukację dla rodzin,
e) konsultacje dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w placówkach, prowadzące do ustalenia rozpoznania, diagnozy funkcjonalnej, zaleceń w formie indywidualnego programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego i wydania zaświadczenia i opinii w formie pisemnej; porada kompleksowo – konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym jest realizowana tylko przez poradnie, które spełniają odpowiednie warunki lokalowe (pokój obserwacji);

3) program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym – zespół świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego lub innych całościowych zaburzeń rozwoju (F84) i ich rodzinom w celu redukcji objawów psychopatologicznych, poprawy w funkcjonowaniu emocjonalnym, społecznym i poznawczym, poprawy w porozumiewaniu się werbalnym i niewerbalnym, usamodzielnienia i przygotowania do życia w wieku dorosłym; programem mogą być objęte również osoby powyżej 18 roku życia z tym rozpoznaniem; program jest realizowany przez zespół specjalistów i obejmuje:
a) wizyty terapeutyczne, polegające na indywidualnej terapii psychologicznej,
b) terapię i poradnictwo psychologiczne dla rodzin,
c) terapię zaburzeń mowy oraz porozumiewania się,
d) psychoedukację rodziców,
e) grupowe zajęcia terapeutyczne (grupy 5-10 świadczeniobiorców, minimum 2 osoby personelu-łącznie dla jednego świadczeniobiorcy do 360 godzin leczenia w ciągu roku; program może być realizowany w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży jako świadczenie dodatkowe, wyraźnie wyodrębnione od innych świadczeń udzielanych w poradni oraz jako świadczenie podstawowe w poradniach dla osób z autyzmem dziecięcym.

Warunki przyjęć

Pacjent zapisuje  się do Poradni dostarczając skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu (honorowane są również skierowania od lekarzy prywatnych, jeśli mają podpisany kontrakt z NFZ). Skierowanie powinno zawierać:  nazwę  Poradni do której pacjent jest kierowany, pieczęć instytucji wydającej skierowanie, pełne dane pacjenta (imię i nazwisko, datę urodzenia, Pesel, adres z kodem pocztowym), diagnozę (jeśli pacjent ją posiada, lub wpis „ do obserwacji”, gdy diagnoza nie jest ustalona), symbol choroby wg klasyfikacji ICD 10, pieczęć z numerem wykonywania zawodu i podpis lekarza wystawiającego skierowanie.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close